عظيم قاسم نژاد
عظيم قاسم نژاد

عظيم قاسم نژاد

دانشکده: تولید گیاهی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: باغبانی

پست الكترونيكي: ghasemnezhad(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 20350
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان